Προσλαμβάνουμε!

Γραφίστα

- Χρήση περιβάλλοντος ios/mac
- Άριστη γνώση Adobe Creative Suite
- Γνώση Adobe After Effects ή αντίστοιχο

Επιθυμητά προσόντα

- Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
- Ομαδικότητα, Υπευθυνότητα, Θετική διάθεση

Θα συνεκτιμηθούν θετικά
- Γνώση web design
- Καλή γνώση αγγλικώνCV και Portfolio: danai@altervision.gr